DELPHI盒子
!实时搜索: 盒子论坛 | 注册用户 | 修改信息 | 退出
检举帖 | 全文检索 | 关闭广告 | 捐赠
技术论坛
 用户名
 密  码
自动登陆(30天有效)
忘了密码
≡技术区≡
DELPHI技术
移动应用开发
Web应用开发
数据库专区
报表专区
网络通讯
开源项目
论坛精华贴
≡发布区≡
发布代码
发布控件
文档资料
经典工具
≡事务区≡
网站意见
盒子之家
招聘应聘
信息交换
论坛信息
最新加入: zycmem
今日帖子: 10
在线用户: 5
导航: 论坛 -> DELPHI技术 斑竹:liumazi,sephil  
作者:
女 error (qimu80) ★☆☆☆☆ -
注册会员
2003/5/12 10:39:39
标题:
呼Another! 浏览:1449
加入我的收藏
楼主: 你刚才说的Messagebox中要加MB_TaskModal,可我不知道怎么加!是不是没有加就不是模态的!

----------------------------------------------
发现错误是我的爱好!
作者:
女 error (qimu80) ★☆☆☆☆ -
注册会员
2003/5/12 10:46:59
1楼: 对了,不有一个问题是,刚才我问你的为什么我的窗口FORM3被调用的速度会那么慢,我发现存放那个文件的目录在运行时产生了很多_QSQL000.DBF、_QSQL101.DBF、_QSQL769.DBF等文件。这跟调用窗口的速度有关吗?
----------------------------------------------
发现错误是我的爱好!
作者:
男 Another (Another) ★☆☆☆☆ -
盒子活跃会员
2003/5/12 11:29:28
2楼: 可能有吧!
不过关于DBF我了解不太多!

MessageBox(0,Msg,Title,MB_IconInformatino + MB_OkCancel + MB_TaskModal)


  按此在新窗口浏览图片

----------------------------------------------
按此在新窗口浏览图片
作者:
男 supermay (supermay) ★☆☆☆☆ -
盒子活跃会员
2003/5/12 12:07:58
3楼: _QSQL000.DBF、_QSQL101.DBF、_QSQL769.DBF是Query产生的临时文件
----------------------------------------------
https://shop66090024.taobao.com/?spm=a313o.7775905.1998679131.d0011.6f6f2796Z7e3JX
作者:
男 Another (Another) ★☆☆☆☆ -
盒子活跃会员
2003/5/12 14:07:55
4楼: 可能SuperMay是对的
不过以前我没有注意过
看来还是不够仔细!

——————————————————————————


 
                   按此在新窗口浏览图片

----------------------------------------------
按此在新窗口浏览图片
信息
登陆以后才能回复
Copyright © 2CCC.Com 盒子论坛 v2.1 版权所有 页面执行41.01563毫秒 RSS